គេហទំព័រ មួយរៀល

គេហទំព័រ មួយរៀល
Website Muyreal News គេហទំព័រ មួយរៀល

បើយើងឋិតនៅក្នុងវ័យដែលអាចប្រកួតប្រជែងនឹងបញ្ហាជីវិតបាន ចូរកុំជ្រើសរើសភាពងាយស្រួលពេកនៅពេលដែលកណ្ដុរនៅក្នុងពាងមួយដែលនៅក្នុងពាងនោះសុតតែអង្ករ វាយល់ថាជីវិតវាពោពេញដោយក្តីសុខ ហើយរស់នៅដោយសប្បាយរីករាយ ។

រហូតដល់ពេលមួយពាងនោះអស់អង្ករ នៅពេលនោះទើបវាដឹងថា ខ្លួនឯងស្ថិតនៅបាតពាង ហើយមិនអាចចេញក្រៅពាងបានទៀតទេ ខណៈពេលនោះវាសំឡឹងមើលទៅក្រៅយំដោយក្តីសោកសៅ នឹងសោកស្ដាយ។

មានន័យថា៖ « បើយើងឋិតនៅក្នុងវ័យដែលអាចប្រកួតប្រជែងនឹងបញ្ហាជីវិតបាន ចូរកុំជ្រើសរើសភាពងាយស្រួលពេក»។

ប្រភព៖ Internet (linkedin)

Post a Comment

0 Comments