គេហទំព័រ មួយរៀល

គេហទំព័រ មួយរៀល
Website Muyreal News គេហទំព័រ មួយរៀល

គាត់ថាពីផ្ទះមកសាលារៀនតែ10kmទេ ម៉ែគាត់វេចបាយឱ្យហូប សំខាន់ហៅអ្នកគ្រូភ្លក់បុកម្ទេសឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់ ២០២៣

 គាត់ថាពីផ្ទះមកសាលារៀនតែ10kmទេ ម៉ែគាត់វេចបាយឱ្យហូប សំខាន់ហៅអ្នកគ្រូភ្លក់បុកម្ទេសឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់ ២០២៣#muyreal #muyrealnews 

Journalist & Freelancer 

ទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម Tel: ស៊ែលកាត 061 662269, មិត្តហ៊្វូន 066 662269, ស្មាត 010 662269 សូមអរគុណ៚

Post a Comment

0 Comments