ប្រសាសន៍ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ាណែត ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីភ្នំតាម៉ៅ "ការរិះគុណដើម្បីស្ថាបនា គឺខុសពីការប្រឌិតបញ្ហាដើម្បីចោទប្រកាន់ មួលបង្កាច់"

 ប្រសាសន៍ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ាណែត ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីភ្នំតាម៉ៅ "ការរិះគុណដើម្បីស្ថាបនា គឺខុសពីការប្រឌិតបញ្ហាដើម្បីចោទប្រកាន់ មួលបង្កាច់"


Post a Comment

0 Comments