ទំនាក់ទំនង

 


ប្រិយមិត្តអាចផ្តល់ដំណឹងឬព័ត៌មាន មកសារព័ត៌មាន មួយរៀល www.muyreal-news.com ដោយផ្ទាល់តាមរយៈដូចខាងក្រោម ៖

1. លេខទូរស័ព្ទ 010 662 269 2. Telegram: 010 662 269 3. What’s App: 010 662 269 4. Join our Group https://t.me/khshortnews 5. Gmail: muyreal.news@gmail.com 6. អ៊ុក សុវណ្ណដារារាជ្យ: https://www.facebook.com/silverturtle168 7. Sovandarareach Ouk : https://www.facebook.com/silverturtlekhmer 8. Muyreal-News: https://www.facebook.com/Muyreal.Official/ បញ្ជាក់៖ រាល់ការផ្តល់ព័ត៌មាន របស់ប្រិយមិត្តមកកាន់អង្គភាពសារព័ត៌មានយើងខ្ញុំ នឹងមានការរក្សាការសម្ងាត់ជូនប្រភព តាមវិជ្ជាជីវៈ មិនឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តយស ឬសុវត្ថិភាពរបស់ប្រភពឡើយ។ សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដាន ១រៀល ៕

Post a Comment

0 Comments