គេហទំព័រ មួយរៀល

គេហទំព័រ មួយរៀល
Website Muyreal News គេហទំព័រ មួយរៀល

Muyreal-News | ក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩សរុបចំនួន១០នាក់(ភ្នំពេញ នៅថ្ងៃទី២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ នេះ ក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩សរុបចំនួន១០នាក់(ឆ្លងសហគមន៌៨នាំចូល២នាក់និងមានជាសះស្បើយ០នាក់ 


សូមបញ្ជាក់ជូនថា ចំនួនករណីជំងឺកូវីដ-១៩សរុបកើន១៣៦២៧២ និងចំនួនជាសះស្បើយសរុប  ១៣៣២០៦នាក់ និងស្លាប់ថ្មី០នាក់(មិនបានចាក់ វ៉ាក់សាំង ០នាក់សរុបស្លាប់៣០៥៦នាក់ 


សូមបន្តអនុវត្តន៌ ៣កុំ ៣ការពារ  និងទោះបានចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ដូសឬដូសជំរុញក៏ដោយ  


សូមចូលរួមសហការចែកចាយតែព័ត៌មានពិត

Post a Comment

0 Comments