គេហទំព័រ មួយរៀល

គេហទំព័រ មួយរៀល
Website Muyreal News គេហទំព័រ មួយរៀល

ហាងគ្មានចំណតសម្រាប់អតិថិជន សារពីពលរដ្ឋ ០២.០២.២០២ ផ្លូវចុះពីក្រសួងការងារលេខ២៥៩

 ហាងគ្មានចំណតសម្រាប់អតិថិជន សារពីពលរដ្ឋ ០២.០២.២០២ ផ្លូវចុះពីក្រសួងការងារលេខ២៥៩ សង្កាត់ទឹកល្អក់១ ខណ្ឌទួលគោក» បាំងផ្លាកហាមចត » ចតលើចឹមញ្ចើមផ្លូវ នាំឲអ្នកថ្មើជើងដេរលើផ្លូវឡានម៉ូតូ 


ចតអញ្ចឹងតាំងពីលោក ឯក ឃុនដឿន មកដល់ឯកឧត្តម ជា ពិសី ដំបូងមានតែហាងម្លប់ដើមលាភទេ បន្ទាប់មកមាន Amazone និងហាងផ្សេងទៀត 


Post a Comment

0 Comments