គេហទំព័រ មួយរៀល

គេហទំព័រ មួយរៀល
Website Muyreal News គេហទំព័រ មួយរៀល

ធ្វើចរាចរ គឺច្បាប់ចរាចរណ៍ជាគោល តែកត្តាដែលសំខាន់ គឺការយល់យោគអធ្យាស្រ័យ និង គុណធម៌

 មន្រ្តីខ្លះនិយាយពីឡូយ មួយម៉ាត់ច្បាប់ ២ម៉ាត់ច្បាប់ ..ផ្លូវម៉ូតូ ផ្លូវឡាន អញ្ចេះអញ្ចុះៗៗ។ល។ មើលចិញ្ចើមផ្លូវ លក់ចង់ដល់ថ្នល់ …អ្នកដើរ ត្រូវតែដើរលើថ្នល់ដាច់ខាត …បើឡានបុក អ្នកដើរខុស… ផ្ទះខ្លះ ហាងខ្លះ ចតឡានលើថ្នល់ (ផ្លូវម៉ូតូ ) ម៉ូតូគេច ចូលផ្លូវឡាន ហើយចៃដន្យឡានបុក ម៉ូតូជាអ្នកខុស …។ល។ 


គិតលេងៗទៅ កុំចង់ឈ្នះគ្នា ( ធ្វើចរាចរ គឺច្បាប់ចរាចរណ៍ជាគោល តែកត្តាដែលសំខាន់ គឺការយល់យោគអធ្យាស្រ័យ និង គុណធម៌ ) ២៩ មករា ២០២២

Post a Comment

0 Comments