Muyreal -News

Muyreal -News
Muyreal -News

ធ្វើចរាចរ គឺច្បាប់ចរាចរណ៍ជាគោល តែកត្តាដែលសំខាន់ គឺការយល់យោគអធ្យាស្រ័យ និង គុណធម៌

 មន្រ្តីខ្លះនិយាយពីឡូយ មួយម៉ាត់ច្បាប់ ២ម៉ាត់ច្បាប់ ..ផ្លូវម៉ូតូ ផ្លូវឡាន អញ្ចេះអញ្ចុះៗៗ។ល។ មើលចិញ្ចើមផ្លូវ លក់ចង់ដល់ថ្នល់ …អ្នកដើរ ត្រូវតែដើរលើថ្នល់ដាច់ខាត …បើឡានបុក អ្នកដើរខុស… ផ្ទះខ្លះ ហាងខ្លះ ចតឡានលើថ្នល់ (ផ្លូវម៉ូតូ ) ម៉ូតូគេច ចូលផ្លូវឡាន ហើយចៃដន្យឡានបុក ម៉ូតូជាអ្នកខុស …។ល។ 


គិតលេងៗទៅ កុំចង់ឈ្នះគ្នា ( ធ្វើចរាចរ គឺច្បាប់ចរាចរណ៍ជាគោល តែកត្តាដែលសំខាន់ គឺការយល់យោគអធ្យាស្រ័យ និង គុណធម៌ ) ២៩ មករា ២០២២

Post a Comment

0 Comments