គេហទំព័រ មួយរៀល

គេហទំព័រ មួយរៀល
Website Muyreal News គេហទំព័រ មួយរៀល

អភិបាលខេត្តព្រះសីហនុ ប្រកាសឲ្យអ្នកពាក់ពន្ធ័ នឹងការរក្សាទុកអាវុធជាតិផ្ទុះខុសច្បាប់ចេញសារភាព


ខេត្តព្រះសីហនុ-អភិបាលខេត្តព្រះសីហនុ ប្រកាសឲ្យអ្នកពាក់ពន្ធ័ នឹងការរក្សាទុកអាវុធជាតិផ្ទុះខុសច្បាប់ចេញសារភាពនិងនាំយកអាវុធជាតិផ្ទុះមកប្រគល់ឲ្យអាជ្ញាមានសមត្ថកិច្ច ដើម្បីរួចផុតពីការផ្តន្ទាទោសតាមច្បាប់៕Post a Comment

0 Comments