គេហទំព័រ មួយរៀល

គេហទំព័រ មួយរៀល
Website Muyreal News គេហទំព័រ មួយរៀល

បញ្ហាគ្រោះមហន្តរាយកដោយទឹកជំនន់ក្នុងរដូវវស្សានៅឆ្នាំ២០២១នេះគណៈកម្មាធិការជាតិបានត្រៀមរួចជាស្រេច
គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ បានត្រៀមរួចរាល់ហើយ នូវឧបករណ៍សង្គ្រោះបន្ទាន់ និងយានជំនិះផ្សេងៗសរុបជាង១៤០០គ្រឿង ដើម្បីជួយ សង្គ្រោះពលរដ្ឋ ដែលអាចនឹងជួបបញ្ហាគ្រោះមហន្តរាយកដោយទឹកជំនន់ ក្នុងរដូវវស្សា នៅឆ្នាំ២០២១នេះ 


ប្រភព  នាយកដ្ឋានព័ត៌មាន ក្រសួងការពារជាតិ

Post a Comment

0 Comments