គេហទំព័រ មួយរៀល

គេហទំព័រ មួយរៀល
Website Muyreal News គេហទំព័រ មួយរៀល

តើករណីកូនបំណុលគ្មានលទ្ធភាពសង ម្ចាស់បំណុលត្រូវធ្វើដូចម្ដេច?

 តើករណីកូនបំណុលគ្មានលទ្ធភាពសង ម្ចាស់បំណុលត្រូវធ្វើដូចម្ដេច?


ម្ចាស់បំណុលអាចប្ដឹងទៅតុលាការ សុំលក់ដីដែលបញ្ចាំ តាមច្បាប់  វិធីនេះ ដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ទាំងកូន បំណុល និងម្ចាស់បំណុល  យោងតាមក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី 

តុលាការ ដាក់ដេញថ្លៃ នូវដីធ្លីដែលបាន បញ្ចាំ  (មាត្រា ៣៣៤)

អំឡុងពេលដេញថ្លៃ កូនបំណុលនៅតែអាច ប្រើប្រាស់ដីធ្លី នោះបាន  (មាត្រា ៤២១ កថាខណ្ឌទី៣)

មុនដេញថ្លៃ តុលាការជ្រើសតាំង អ្នកវាយ តម្លៃ និងវាយតម្លៃដីធ្លីតាមតម្លៃទីផ្សារ  (មាត្រា ៤៣០)

ក្រោយវាយតម្លៃ តុលាការកំណត់ តម្លៃទាប បំផុត សម្រាប់ឱ្យដេញថ្លៃ  (មាត្រា ៤៣២)

តុលាការសម្រេចលក់ ក្រោយមានអ្នក ទិញ តម្លៃខ្ពស់បំផុត។ (មាត្រា ៤៣៩-៤៤២)

តុលាការ ចែកប្រាក់ពីការលក់ ដល់ម្ចាស់ បំណុល  ប្រាក់នៅសល់ ត្រូវប្រគល់ឱ្យទៅ កូនបំណុល  (មាត្រា ៤៨៩)៚រៀនច្បាប់៚


Post a Comment

0 Comments