គេហទំព័រ មួយរៀល

គេហទំព័រ មួយរៀល
Website Muyreal News គេហទំព័រ មួយរៀល

សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងធនធានទឹកកម្ពុជានឹងទទួលឥទ្ធិពលពីជ្រលងសម្ពាធទាបឥណ្ឌាកម្ពុជានឹងទទួលឥទ្ធិពលពីជ្រលងសម្ពាធទាបឥណ្ឌា ក្នុងកម្រិតខ្លាំងជាមួយនឹងប្រព័ន្ធសម្ពាធទាបនៅសប្តាហ៍ខាងមុខ ហើយភូមិសាស្ត្រមួយចំនួនអាចមានជំនន់ទឹកភ្លៀងកើតឡើង  


សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងធនធានទឹក នៅថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានអោយដឹងថានៅថ្ងៃទី២-៤និងថ្ងៃទី៧ ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០២១ មានឥទ្ធិពលបន្ថែមគឺខ្យល់សមុទ្រ Breeze អាចនឹងបង្កអោយមានភ្លៀងធ្លាក់ពីមធ្យមទៅច្រើន និងមានផ្គរ រន្ទះ ខ្យល់កន្ទ្រាក់  


ទន្ទឹមនោះអាចនូវភូមិសាស្ត្រមួយចំនួនក្នុងតំបន់នេះ មានជំនន់ទឹកភ្លៀងកើតឡើង  រូបភាព៖ ឯកសារ

Post a Comment

0 Comments